ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2339 และ 0 2541 2899 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 และ 1181 E-mail : op@coj.go.th

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2561


สำนักการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งบัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งฯ ให้ทุกหน่วยงานทาง E - mail ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 


เอกสารแนบ