ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2339 และ 0 2541 2899 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 และ 1181 E-mail : op@coj.go.th

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน (อัตนัย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม นิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี และนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ
เอกสารแนบ