ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2339 และ 0 2541 2899 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 และ 1181 E-mail : op@coj.go.th

การส่งโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ที่ครบกำหนดเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารแนบ