ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2339 และ 0 2541 2899 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 และ 1181 E-mail : op@coj.go.th

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2561 (โควตา) 4 กันยายน 2561 Update 16.00 น.


หมายเหตุ                1.  สำนักการเจ้าหน้าที่จะ Update  ข้อมูลโควตาทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 เป็นต้นไป               2.  ให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการการตรวจสอบโควตา หากมีข้อมูลคลาดเคลื่อนให้ประสานงานที่ส่วนประเมินฯ โดยตรง  ก่อนดำเนินการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน  


เอกสารแนบ