ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทวิชาการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก (เพิ่มเติม)


เอกสารแนบ