ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 E-mail : op@coj.go.th

การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการศาลยุติธรรม

การกำหนดระยะเวลาการดำเนินการเลื่อนค่าตอบแทน การต่อสัญญาจ้าง และการได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการศาลยุติธรรม


เอกสารแนบ