ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 E-mail : op@coj.go.th

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2560 (โควตา) Update 13-9-2560 (16.30 น)

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม และเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ รอบ 1 ตุลาคม 2560 (โควตา) Update 13-9-2560 (16.30 น)
หมายเหตุ     1.  สำนักการเจ้าหน้าที่จะดำเนินการ Update ข้อมูลโควตา ทุกวันหลังเวลา 16.30 เป็นต้นไป  2.  กรณีลูกจ้างประจำที่มีอัตราค่าจ้างเต็มขั้น สำนักการเจ้าหน้าที่ได้จัดส่งคำสั่งการให้ได้รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว  ซึ่งค่าจ้างที่ประกาศในโควตาครั้งนี้ได้รวมเงินดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  3.  การจัดส่ง แบบ งด. 4 และ แบบ ลข 1 /ลข.2 ให้ดำเนินการตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 023/ว 556 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2560  4.  กรณีหน่วยงานที่มีเงินเดือนไม่ตรงกับที่สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศวงเงินสำหรับเลื่อนเงินเดือน (โควตา) ให้ประสานโดยตรงที่สำนักการเจ้าหน้าที่   ส่วนประเมินและข้อมูลบุคคล เพื่อตรวจสอบวงเงินดังกล่าว


เอกสารแนบ