ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 E-mail : op@coj.go.th

การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2560

การให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม รอบ 1 ตุลาคม 2560
เริ่มเปิดโปรแกรมของกลุ่ม/ส่วนช่วยอำนายการ ในวันที่ 7 กันยายน 2560  เป็นต้นไป หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่งไปพร้อมหนังสือเวียนทางไปรษณีย์


เอกสารแนบ