สำนักการเจ้าหน้าที่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2541 2339 และ 0 2541 2899 Fax.02 541 2350 - 51 หมายเลขภายใน 1179 และ 1181 E-mail : op@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
กฎหมายและระเบียบ
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546
 6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550
 11. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 12. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 13. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 14. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 15. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 16. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 17. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เครื่องแบบและการแต่งกาย
คู่มือนายทะเบียนบุคลากรภาครัฐ (สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 4)
 7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)
 8. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 6)
 9. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรม เข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 7)
ระเบียบการลา และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
บำเหน็จบำนาญ
ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 2. พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
 3. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 4. พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
 7. หนังสือ ที่ ศย004/ ว140 (ป) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีบริบูรณืขึ้นไป
 8. หนังสือ ที่ ศย 006/ว425 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (หนังสือมอบอำนาจ)
แบบฟอร์ม
 1. แบบ 5300
 2. แบบ 5313
 3. แบบ 5309
 4. แบบ 5316
 5. แบบ 5302
 6. แบบ สรจ.1
 7. แบบ สรจ.2
 8. แบบ สรจ.3
 9. แบบ สรจ.4
 10. แบบ สรจ.5
 11. แบบ สรจ.6
 12. แบบ สรจ.7
 13. แบบ สรจ.8
 14. แบบ สรจ.10
 15. แบบ สรจ.11
 16. แบบ สรจ.12
 17. แบบบันทึกถ้อยคำทายาท (แบบ ปค.14)
 18. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(1).pdf
 19. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(2).pdf
 20. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 21. แบบขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต
 22. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
 23. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 24. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
 25. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
 26. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
 27. ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้
 28. ตัวอย่าง หนังสือรับรองการเสียชีวิต
 29. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด ลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 3. แบบขอโอนมารับราชการ
 4. หนังสือขอลาออกจากราชการ
 5. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการทำงาน
 6. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 7. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
 8. แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (7127)
 9. แบบแจ้งการเลือกสิทธิ-เปลี่ยนสิทธิค่ารักษาพยาบาล (7128)
 10. ว 538 หนังสือรับรองการเป็นทายาท
 11. หนังสือรับรองการเป็นทายาท
 12. หนังสือแสดลงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 13. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)
 14. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) กรณีขอเปลี่ยนแปลง
 15. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 16. ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 17. แบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 18. แบบรายงานการอนุญาตให้เดินทางไปต่างประเทศ
 19. แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว
 20. แบบคำขอมีบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ (แบบ 7142) ส่วนกลาง
การเลื่อนระดับตำแหน่ง
การเลื่อนระดับตำแหน่ง
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ 3/2544 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา
 2. การแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการและแนวทางในการพิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ว 40 (ป))
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34)
 4. แนวทางการส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน ระยะเวลาการปรับปรุงผลงาน และจํานวนผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ว 96 ป)
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับชำนาญงาน (เพิ่มเติม)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2)
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 76(ป) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 4. ว 22 (ป) ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 5. แบบ พ.ต.ก.1-1และ 1-2
 6. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับปฏิบัติการ (นิติกรศาล)
 7. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการ (นิติกรศาล)
 8. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกรศาล)
 9. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับปฏิบัติการ (นิติกรส่วนกลาง)
 10. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการ (นิติกรส่วนกลาง)
 11. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกรส่วนกลาง)
 12. แบบ พ.ต.ก.2-1 และแบบ พ.ต.ก.2-2
 13. แบบ พ.ต.ก.2-3
 14. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 66(ป) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำในสำนักงานศาลยุติธรรม
หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 023/ว 39(ป) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำในสำนักงานศาลยุติธรรม
 1. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 023/ว 39(ป) ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อปรับระดับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำในสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. แบบพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลเพื่อปรับชั้นงานของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 2)
 3. เกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานและการประเมินคุณลักษณะของบุคคลเพื่อปรับระดับสูงขึ้นของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (เอกสารหมายเลข 3)
 4. แนวทางปฏิบัติในการทดสอบความสามารถในการพิมพ์ดีดหรือพิมพ์ (เอกสารหมายเลข 4)
 5. ตัวอย่างหนังสือรับรอง (เอกสารหมายเลข 5)
การปรับระบบลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 2. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 004/ว 26 (ป) ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 4. แบบ คพล. 2/1 (ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน)
 5. แบบ คพล. 2/2 (ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)
การบริหารพนักงานราชการศาลยุติธรรม
การบริหารพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 2. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่อง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 3. การแต่งเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการศาลยุติธรรม ว 22
 4. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 5. ว 109 หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 6. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
 7. ว 52 (ป) หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)
 8. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
 9. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงิน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบัยที่ 5) พ.ศ.2555
 2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 5. - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
 6. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม
 7. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 8. ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 9. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3)
 10. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรมของสำนักงานศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)
 11. คู่มือการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม
 12. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 2526
 13. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 14. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) 2539
 15. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) 2555
 16. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 17. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 18. ระเบียบฯ ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (ฉบับที่ 6)
 19. แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม (งด.4)