สำนักการเจ้าหน้าที่


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

 • สำนักการเจ้าหน้าที่ ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์ 02 541 2339 Fax.02 541 2350 - 51ข่าวล่าสุด
ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

ดูข่าวทั้งหมด

กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติ
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543
 2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 3. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 4. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 5. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2546
 6. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 7. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 8. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ. 2550
 9. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 10. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2552
 11. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรม ลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557
 12. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
 13. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. 2559
 14. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. 2559
 15. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559
 16. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

หนังสือเวียน
 1. ว 164 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 รายงานข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นความ

เครื่องแบบและการแต่งกาย
การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว
คู่มือการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
 1. คู่มือการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม

ตัวอย่าง ประกาศ คําสั่ง และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสํานักงานศาลยุติธรรม
 1. ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก)
 2. ตัวอย่างการประกาศรับสมัคร(สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 3. ตัวอย่างใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 4. ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 5. ตัวอย่างประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
 6. ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 7. ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
 8. ตัวอย่างคำสั่งการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 9. ตัวอย่างการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 10. ตัวอย่างการยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 11. ตัวอย่างแบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 12. ตัวอย่างสิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
 13. ตัวอย่างใบสมัครการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)
 14. ตัวอย่างแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)

การลา และการอนุญาตต่างๆ
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
บำเหน็จบำนาญ
บำเหน็จบำนาญ คืออะไร ?
 1. คำอธิบายเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ

ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 1. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494
 2. พระราชบัญญัติ การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2557
 3. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
 4. พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554
 6. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ
 7. หนังสือ ที่ ศย004/ ว140 (ป) ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551 เรื่อง วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จดำรงชีพกรณีผู้รับบำนาญอายุ 65 ปีบริบูรณืขึ้นไป
 8. หนังสือ ที่ ศย 006/ว425 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (หนังสือมอบอำนาจ)

เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ เงินบำเหน็จตกทอด เงินช่วยพิเศษ ๓ เดือน และเงินกองทุน กบข.
 1. บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ ข้าราชการ
 2. บำเหน็จลูกจ้างประจำ
 3. บำเหน็จตกทอด
 4. เงินช่วยพิเศษ 3 เท่า
 5. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

แบบฟอร์ม
 1. แบบ 5300
 2. แบบ 5313
 3. แบบ 5309
 4. แบบ 5316
 5. แบบ 5302
 6. แบบ สรจ.1
 7. แบบ สรจ.2
 8. แบบ สรจ.3
 9. แบบ สรจ.4
 10. แบบ สรจ.5
 11. แบบ สรจ.6
 12. แบบ สรจ.7
 13. แบบ สรจ.8
 14. แบบ สรจ.10
 15. แบบ สรจ.11
 16. แบบ สรจ.12
 17. แบบบันทึกถ้อยคำทายาท (แบบ ปค.14)
 18. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(1).pdf
 19. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด(2).pdf
 20. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 21. แบบขอรับเงินบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำรับบำเหน็จรายเดือนเสียชีวิต
 22. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย
 23. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 24. แบบขอรับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
 25. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข. (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย)
 26. แบบขอรับเงินจากกองทุน กบข.(กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน)
 27. ตัวอย่าง หนังสือยินยอมให้หักชำระหนี้
 28. ตัวอย่าง หนังสือรับรองการเสียชีวิต

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
 1. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
 2. แบบฟอร์มที่เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
 3. แบบขอโอนมารับราชการ
 4. หนังสือขอลาออกจากราชการ
 5. แบบขอหนังสือรับรองเงินเดือน/รับรองการทำงาน
 6. แบบคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 7. ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
 8. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ส่วนกลาง)
 9. แบบคำขอเพิ่ม-ปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (7127)
 10. แบบแจ้งการเลือกสิทธิ-เปลี่ยนสิทธิค่ารักษาพยาบาล (7128)
 11. ว 538 หนังสือรับรองการเป็นทายาท
 12. หนังสือรับรองการเป็นทายาท
 13. หนังสือแสดลงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
 14. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 1)
 15. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด (แบบ 2) กรณีขอเปลี่ยนแปลง
 16. แบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 17. ตัวอย่างการกรอกหนังสือขอลาออกจากการเป็นพนักงานราชการศาลยุติธรรม
การบริหารพนักงานราชการศาลยุติธรรม
การบริหารพนักงานราชการ
 1. ระเบียบ ก.ศ. ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 2. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่อง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 3. การแต่งเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการศาลยุติธรรม ว 22
 4. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2550
 5. ว 109 หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ
 6. หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
 7. ว 52 (ป) หลักเกณฑ์ ก.ศ. เรื่องค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)
 8. ว 182 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการศาลยุติธรรม

แบบสัญญาจ้าง
 1. พนักงานคอมพิวเตอร์
 2. เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 3. นิติกร
 4. นักวิจัยระบบราชการ
 5. นักวิจัยสังคมศาสตร์
 6. วิศวกรกรเครื่องกล
 7. วิศวกรไฟฟ้า
 8. สถาปนิก
 9. นายช่างโยธา
 10. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 11. พนักงานแปล
 12. พนักงานขับรถยนต์

ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการศาลยุติธรรม

บัญชีรายงานเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. บัญชีรายงานเสนอขอเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการศาลยุติธรรม

แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนและค่าตอบแทนพิเศษให้กับพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินลูกจ้าง
 3. ว 64 ป ค่าครองชีพ

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม‏
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การอ้างถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้หมายถึงตำแหน่งหรือส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การเทียบการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เท่ากับการดำรงตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 3. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 4. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 2)
 5. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 3)
 6. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 4)
 7. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และจัดตำแหน่งข้าราชการศาลยุติธรรมเข้าประเภทตำแหน่ง สายงาน และระดับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง (ฉบับที่ 5)

ตำแหนงประเภทบริหาร
 1. นักบริหาร
 2. ผู้ตรวจราชการ
 3. ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหนงประเภทอํานวยการ
 1. ผู้อำนวยการ
 2. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บรรณารักษ์)
 3. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (บริหารงานออกแบบและก่อสร้าง)
 4. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (วิชาการคอมพิวเตอร์)
 5. ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (นิติการ)
 6. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยการพิจารณาประสบการณ์ในงานที่หลากหลายสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ตำแหนงประเภทวิชาการ
 1. เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม
 2. เจ้าพนักงานคดี
 3. นักวิเทศสัมพันธ์
 4. นักวิชาการพัสดุ
 5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 6. บรรณารักษ์
 7. นักวิชาการเงินและบัญชี
 8. นักทรัพยากรบุคคล
 9. นักประชาสัมพันธ์
 10. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
 11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 12. นิติกร
 13. สถาปนิก
 14. วิศวกรโยธา
 15. นักจัดการงานทั่วไป
 16. นักจิตวิทยา
 17. วิศวกรไฟฟ้า
 18. วิศวกรเครื่องกล
 19. มัณฑนากร

ตำแหน่งประเภททั่วไป
 1. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
 2. นายช่างศิลป์
 3. เจ้าพนักงานธุรการ
 4. นายช่างโยธา
 5. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
 6. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

การเลื่อนระดับตำแหน่ง
การเลื่อนระดับตำแหน่ง
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ที่ 3/2544 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ 10 ลงมา
 2. แนวทางการพิจารณาผลงานของบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับที่สูงขึ้น (ว91 ป) (ตำแหน่งประเภทวิชาการ)
 3. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งซึ่งมีลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติโดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์เฉพาะตัว (ว 34)
 4. แนวทางการส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน ระยะเวลาการปรับปรุงผลงาน และจํานวนผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน (ว 96 ป)
 5. หลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งในระดับชำนาญงาน (เพิ่มเติม)
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ
 1. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงิน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน (ฉบัยที่ 5) พ.ศ.2555
 2. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 337 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เรื่อง บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำ
 5. - กลุ่มงานบริการพื้นฐาน
 6. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม
 7. พระราชกฤษฎีกา การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535
 8. ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 9. คู่มือการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม
 10. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ 2526
 11. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554
 12. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 3) 2539
 13. ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ 4) 2555
 14. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี พ.ศ. 2551
 15. หลักเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง เงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 16. ระเบียบฯ ค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ (ฉบับที่ 6)
 17. ฐานในการคำนวน รอบ 1 เมษายน 2560
 18. แบบเลื่อนเงินเดือนข้าราชการศาลยุติธรรม (งด.4)
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 1. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร
 2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (ฉบับที่ 2)
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 76(ป) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)
 4. แบบ พ.ต.ก.1-1และ 1-2
 5. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับปฏิบัติการ (นิติกรศาล)
 6. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการ (นิติกรศาล)
 7. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกรศาล)
 8. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับปฏิบัติการ (นิติกรส่วนกลาง)
 9. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการ (นิติกรส่วนกลาง)
 10. แบบ พ.ต.ก.1-3 ระดับชำนาญการพิเศษ (นิติกรส่วนกลาง)
 11. แบบ พ.ต.ก.2-1 และแบบ พ.ต.ก.2-2
 12. แบบ พ.ต.ก.2-3
 13. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว 66(ป) ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางการพิจารณาผลงานของคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 1. ระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้าง และพนักงานราชการศาลยุติธรรม ของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 2. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และการนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2556
 3. หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ด่วนที่สุด ที่ ศย 004/ว 26 (ป) ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 เรื่อง ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างและพนักงานราชการศาลยุติธรรม
 4. แบบ คพล. 2/1 (ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน)
 5. แบบ คพล. 2/2 (ผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน)